top of page
Vedtægter

 

§1.Klubbens navn er Nibe Tennisklub, dens hjemsted er Aalborg kommune.

§2.Klubben har til formål at give medlemmer lejlighed til at spille tennis, at udbrede kendskab til dette spil samt udvikle tennisspillernes færdigheder.

§3.Enhver interesseret har adgang til medlemskab af klubben. Klubben består af aktive og eventuelle passive medlemmer. Kun de aktive har ret til at spille på banen. Indmeldelse sker til bestyrelsen. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen

§4. Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen. Kontingent forfalder 14 dage efter opkrævning.

§5. Bestyrelsen hæfter ikke for klubbens gæld, med mindre den udtrykkelig har påtaget sig sådan . Klubben skal ikke oparbejde formue, men alene afholde sine løbende forpligtelser ved de af medlemmerne præsterede kontingenter samt evt. givne tilskud fra kommune eller andre. Bestyrelsen har ret til, at søge deltagelse i andre potentielle overskudsgivende arrangementer.

§6. Medlemmer, der inden for klubbens område forser sig mod klubbens love eller andre forskrifter, udviser uværdig optræden eller undlader at efterkomme rimelige henstillinger fra bestyrelsens side, kan af denne idømmes karantæne. I grovere tilfælde, kan eksklusion finde sted. Det ekskluderede medlem kan forlange spørgsmålet forelagt for en generalforsamling.

§7. Generalforsamlingen er den højeste myndighed. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen og til at fremsætte forslag for denne. Alle medlemmer har endvidere ret til at ytre sig om de på generalforsamlingen behandlede anliggender. Stemmeret kan dog alene udøves af medlemmer over 15 år.

 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen finder sted mindst med 7 dages varsel ved annoncering på klubbens hjemmeside med dagsorden i henhold til lovene, ved elektronisk nyhedsbrev eller e-mail og ved opslag i klubhuset. 

 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Til ændring af vedtægter, opløsning af klubben, sammenlægning med andre foreninger kræves 2/3 af afgivne stemmer.

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Beretning fra formand.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, samt fremlæggelse af budget.

  4. Indkomne forslag.

  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

  6. Valg af revisor og revisorsuppleant, evt. 1 observatør af ogmedlemmer under 15 år.

  7. Eventuelt.

Til vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal, dog kræver lovændringer bekendtgørelse på indkaldelsen og mindst 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis bestyrelsen eller et enkelt medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Passivemedlemmer har ingen stemmeret. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved brev med 7 dages varsel af bestyrelsen, og denne er pligtig til at indkalde en sådan, såfremt mindst 1/5 af de aktive medlemmer fremsender skriftlig motiveret krav herom.

§8. Bestyrelsen består af max. 5 personer, som vælges for 2 år af gangen, idet der afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

 

Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og fastsætter hermed regler for benyttelse af klubbens faciliteter. På et medlems begæring er bestyrelsen forpligtet til at forelægge generalforsamlingen ordensreglerne til vedtagelse. I forbindelse med turneringer disponerer bestyrelsen over banerne.

§9. Regnskabsåret er 1/1 – 31/12 . Klubbens regnskab bogføres efter den på generalforsamlingen valgte revisors anvisning.

Senest 15. marts afgiver bestyrelsen til revisoren det afstemte regnskab for året med samtlige af de af revisoren krævede dokumentationer og bilag.

 

Regnskabet skal være revideret senest 1. april. Ethvert medlem har ret til at gennemse det reviderede regnskab på et af bestyrelsen anvist sted inden generalforsamlingen. Den valgte revisor har ret til at foretage uanmeldt eftersyn af regnskabet.

                                                                                                        

§10. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens aktiver m.m. Aalborg Kommune til fremme af idrætsformål.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29.03.2012

 

Vedtægtsændringer er fortaget på generalforsamlingen den 20. marts 1986, og revideret på generalforsamlingen den 18. april 2001, og igen den 29. marts 2012.

Bestyrelsen i Nibe Tennisklub

Den 29 marts 2012

bottom of page